Cztery tygrysy centralnych Chin

Posted on 1 sierpnia 2019 - autor:

0


Łukasz Sarek

Większość polskich eksporterów, wchodzących lub planujących wejście na rynek chiński, widzi swoją szansę przede wszystkim w największych chińskich miastach takich jak Szanghaj, Pekin, Kanton i Shenzhen. Nadbrzeżne metropolie oraz stolica przyciągają uwagę eksporterów liczbą ludności, wysokim poziomem zamożności, rozwiniętym zapleczem logistycznym i dogodnymi przepisami.

8sierpień 2019MSPCztery tygrysy centralnych ChinWiększość polskich eksporterów, wchodzących lub planujących wejście na rynek chiński, widzi swoją szansę przede wszystkim w największych chińskich miastach takich jak Szanghaj, Pekin, Kanton i Shenzhen. Nadbrzeżne metropolie oraz stolica przyciągają uwagę eksporterów liczbą ludności, wysokim poziomem zamożności, rozwiniętym zapleczem logistycznym i dogodnymi przepisami.Chiny to jednak nie tylko bogate wybrzeże. Środowisko biz-nesowe zmienia się dynamicznie. Na gospodarczej mapie Chin nabierają znaczenia nowe, warte uwagi z punktu wi-dzenia potencjału eksportowego ośrodki. Polscy przedsię-biorcy, głównie z województwa łódzkiego, ale również z innych regionów już zaczynają dostrzegać ten potencjał i powoli wchodzą ze swoimi produktami do prowincji Syczu-an i miasta na prawach prowincji Chongqing. Podobnych ośrodków w chińskim interiorze potencjalnie atrakcyjnych dla polskich eksporterów jest więcej. Należą do nich szybko rozwijające się miasta Wuhan, Changsha, Zhengzhou i Hefei nazywane czterema tygrysami central-nych Chin.Każde z tych miast jest stolicą położonych w głębi Chin prowincji –odpowiednio Hubei, Hunan, Henan i Anhui. Każde z nich notuje szybki wzrost gospo-darczy, szybszy niż średnia krajowa, który coraz bardziej przed-kłada się na wzrost zamożności mieszkań-ców oraz wielkość sprzedaży detalicznej.


Zmieniająca się mapa gospodarcza Chin daje polskim eks-porterom nowe możliwości. Dla firm z sektora małych i śred-nich przedsiębiorstw, atrakcyjne z pozoru rynki największych chińskich miast mogą okazać się ze względu na poziom na-sycenia importowanymi towarami i ostrą konkurencję rynka-mi zbyt wymagającymi. Dysponując ograniczonymi w porównaniu do międzynarodo-wych koncernów i wielkich polskich firm środkami warto rozważyć skoncentrowanie uwagi na zdobyciu odbiorców w nieco mniejszych ośrodkach, które mogą okazać się ła-twiejsze i bardziej dochodowe. Penetracja tych rynków przez zagraniczną konkurencję jest mniejsza a koszty wpro-wadzenia produktu często niższe. Planując wprowadzenie produktów na jeden z tych chińskich rynków należy jednak mieć na uwadze, że tworząc ofertę trzeba uwzględnić szereg czynników między innymi: możli-wości nabywcze konsumentów, ich upodobania, stosunek do zagranicznych marek i produktów, obecność produktów konkurencyjnych i kanały dystrybucji.

Pełny tekst artykułu został opublikowany w Gazecie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Sierpień 2019, Numer 8(184)2019,
PDF z tekstem:

https://skosnymokiem.files.wordpress.com/2019/08/gazetamsp_08_2019_sarek.pdf